ACC 20mg/ml sir.1x200ml

Přípravek¨ACC 20 mg/ml sirup se užívá k léčení onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocnění dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.
Skladom na e-shope
Zaregistrujte sa a nákupom získate 578 bodů
Bežná cena: 7.92 € 5.78 € Ušetríte: 2.14 €
Písomná informácia pre používateľa ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých acetylcysteín   Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 4-5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých 3. Ako užívať ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých a na čo sa používa   ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých obsahuje liečivo acetylcysteín. Acetylcysteín skvapalňuje hlien vo vašich dýchacích cestách a uľahčuje jeho vykašliavanie pri ochoreniach dýchacích ciest, pri ktorých sa tvorí hustý viskózny hlien.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých   Neužívajte ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých ak ste alergický na acetylcysteín, metylparabén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). ak máte aktívny žalúdočný vred Upozornenia a opatrenia Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých. Najmä na začiatku liečby v dôsledku skvapalňovania hlienov môže dojsť k zvýšeniu ich objemu v dýchacích cestách. Hlieny je potrebné vykašliavať. Veľmi zriedkavo bol v spojitosti s používaním acetylcysteínu hlásený výskyt ťažkých kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Ak sa vyskytnú zmeny na koži a sliznici, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť a ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých prestaňte užívať. ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých nemajú užívať pacienti so zlyhaním pečene alebo obličiek, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusikatých látok. Buďte opatrný, ak máte prieduškovú astmu alebo ak ste mali žalúdočný alebo črevný vred. Deti ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých sa deťom mladším ako 2 roky môže podávať len po konzultácii s lekárom, pretože nie sú dostupné dostatočné informácie o všeobecných odporúčaniach v tejto vekovej skupine. Iné lieky a ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Antitusiká (lieky proti kašľu) Kombinované podávanie acetylcysteínu s antitusikami môže vyvolať nebezpečné nahromadenie hlienu, spôsobené zníženým vykašliavacím reflexom. Antibiotiká (lieky proti infekciám) Acetylcysteín môže oslabiť účinok niektorých antibiotík. Z bezpečnostných dôvodov sa preto antibiotiká majú podávať oddelene a s časovým odstupom minimálne 2 hodiny. Neplatí to pre cefixím a loracarbef. Tieto antibiotiká sa môžu podávať súčasne s acetylcysteínom. Nitroglycerín Acetylcysteín môže zosilniť vazodilatačný (cievy rozširujúci) účinok nitroglycerínu. ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých, jedlo a nápoje ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých sa užíva po jedle. Tehotenstvo a dojčenie Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Užívanie počas tehotenstva a dojčenia môže odporučiť lekár len v závažných prípadoch. Vedenie vozidiel a obsluha strojov Nie je známy vplyv ACC 20 mg/ml perorálneho roztoku pre deti a dospelých na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Odporúča sa preto opatrnosť pri vykonávaní týchto činností. ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých obsahuje sodík a metylparabén. 1 ml perorálneho roztoku obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíka. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. Metylparabén môže vyvolať reakcie z precitlivenosti (možno oneskorené).   ‌3. Ako užívať ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých   Vždy užívajte tento liek liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dospelí a dospievajúci vo veku nad 14 rokov: 10 ml perorálneho roztoku 2-3-krát denne, čo zodpovedá 400 – 600 mg acetylcysteínu denne. Deti a dospievajúci vo veku od 6 do 14 rokov: 10 ml perorálneho roztoku 2-krát denne, čo zodpovedá 400 mg acetylcysteínu denne. Deti vo veku od 2 do 5 rokov: 5 ml perorálneho roztoku 2-3-krát denne, čo zodpovedá 200 – 300 mg acetylcysteínu denne. Deti vo veku do 2 rokov: 2,5 ml roztoku 2-3-krát denne, čo zodpovedá 100 – 150 mg acetylcysteínu denne. O dávkovaní acetylcysteínu novorodencom nie sú k dispozícii významné údaje. Spôsob podania ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých sa užíva po jedle. ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých sa môže podávať pomocou striekačky alebo odmerného pohárika, ktoré sú súčasťou balenia. Postup pri podávaní pomocou striekačky: Otvorte uzáver fľaše chránený pred deťmi tak, že zatlačíte na viečko a otočíte ním doľava. 1. Zatlačte priloženú perforovanú zátku do hrdla fľaše. Ak nie je možné zátku vtlačiť úplne, môže sa nasadiť uzatváracie viečko a otočte nim. Zátka spája striekačku s fľašou a zostáva v hrdle fľaše. 2. Zatlačte striekačku pevne do otvoru v zátke. Piest má byť zatlačený do striekačky čo najďalej. 3. Opatrne obráťte fľašu striekačkou smerom nadol, povytiahnite piest až k číslu označujúcemu predpísané mililitre (ml) perorálneho roztoku. Ak sa v striekačke objavia vzduchové bubliny, vytlačte roztok piestom späť do fľaše a striekačku naplňte znovu. Ak je predpísaná dávka viac ako 5 ml, striekačka sa naplní dvakrát. 4. Fľašu opäť obráťte striekačkou smerom nahor a vytiahnite stirekačku z perforovanej zátky. 5. Roztok sa dieťaťu môže podať striekačkou priamo do úst, alebo sa môže striekačka vyprázdniť na lyžičku. Ak dieťa dostáva roztok striekačkou do úst, má pri tom sedieť vzpriamene. Striekačku je najlepšie vyprázdňovať pomaly do úst hneď za bradou, takže dieťa nemôže nesprávne prehltnúť. Dávkovaciu striekačku je potrebné po každom podaní vyčistiť tak, že sa niekoľkokrát naplní čistou vodou a zase vyprázdni. Dĺžka liečby ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých neužívajte dlhšie ako 4-5 dní bez odporúčania lekára. Ak užijete viac ACC 20 mg/ml perorálneho roztoku pre deti a dospelých, ako máte Pri predávkovaní sa môže objaviť gastrointestinálne problémy ako je nutkanie na vracanie, vracanie a hnačka. Neboli popísané vážne vedľajšie účinky alebo príznaky otravy ani v prípade extrémneho predávkovania. Ak vy alebo vaše dieťa užije viac ACC 20 mg/ml perorálneho roztoku pre deti a dospelých, okamžite kontaktujte svojho lekára. Ak zabudnete užiť ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých Ak zabudnete užiť ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých alebo užijete menej ako máte, užite až ďalšiu dávku a pokračujte v užívaní tak ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky   Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na: Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb) Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb) Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) Neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov) Poruchy imunitného systému Menej časté: reakcie z precitlivenosti Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, anafylaktické reakcie Poruchy nervového systému Menej časté: bolesť hlavy Poruchy ucha a labyrintu Menej časté: hučanie v ušiach Poruchy srdca a srdcovej činnosti Menej časté: zrýchlený tep srdca Poruchy ciev Menej časté: nízky krvný tlak Veľmi zriedkavé: krvácanie Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia Zriedkavé: dýchavičnosť, zúženie dýchacích ciest Poruchy gastrointestinálneho traktu Menej časté: nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť brucha Zriedkavé: porucha trávenia Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté: žihľavka, vyrážka, opuch podkožného tkaniva, svrbenie, exantém (druh kožnej vyrážky) Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Menej časté: horúčka Neznáme: opuch tváre. Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých   Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Upozornenie na uchovávanie po prvom otvorení Po prvom otvorení fľaše je ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých stabilný počas 11 dní, ak sa uchováva pri teplote 15 až 25 °C. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie   Čo ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých obsahuje Liečivo je acetylcysteín. 1 ml perorálneho roztoku obsahuje 20 mg acetylcysteínu. Ďalšie zložky sú sodná soľ karmelózy, metylparabén, nátriumbenzoát, dinátriumedetát, roztok hydroxidu sodného, dihydrát sodnej soli sacharínu, čistená voda a čerešňová príchuť. Ako vyzerá ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých a obsah balenia ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých je číry mierne viskózny perorálny roztok. Balenie obsahuje hnedú sklenenú fľašu s obsahom 100 ml alebo 200 ml, polypropylénový odmerný pohárik alebo striekačku a písomnú informáciu pre používateľa. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ľubľana Slovinsko Výrobca: Salutas Pharma GmbH Otto-von Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben Nemecko Weimer Pharma GmbH Im Steingeruest 30 76437 Rastatt Nemecko Pharma Wernigerode GmbH Dornbergsweg 35 38855 Wernigerode Nemecko Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.
PDK3562833
VýrobcaSALUTAS
FTSKašel vlhký (hleny)
Charakte­ristikaHumánny liek

Pribalový leták ACC 20mg/ml sir.1x200ml

Pribalový leták si pred použitím pozorne preštudujte

Stiahnuť pribalový leták

Recenzie produktu ACC 20mg/ml sir.1x200ml

0 %
0 hodnotenie
5 0x
4 0x
3 0x
2 0x
1 0x

Diskusia k produktu ACC 20mg/ml sir.1x200ml

Potrebujete poradiť? Neváhajte sa nás opýtať v diskusii

Zapojte sa do nášho vernostného programu