Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti 1.lékárenská Kyjov, s.r.o., so sídlom Komenského 632, PSČ 697 01, IČ: 63482860, DIČ CZ63482860, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, zložka 21057, IBAN: CZ2320100000002900876728, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, číslo bankového účtu: 2900876728, kontaktné údaje: tel. 00420 518 614524, e-mail info@prva-lekaren.sk (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Z.z., občiansky zákonník (ďalej len „NOZ“), v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.prva-lekaren.sk

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či fyzickou osobou, už jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Českej republiky, konkrétne zákonom č. 89/2012 Z.z., občianskym zákonníkom, v platnom znení (ďalej len „NOZ“).

1.5 Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje obchodné podmienky. Vzťah kupujúceho a predávajúceho sa riadi znením obchodných podmienok platných a účinných ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné pokiaľ nie je v zmluve vyslovene dohodnuté inak. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať bez predošlého upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len "poštovné"). Informácie o poštovnom uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3 Prezentácia tovaru umiestneného na webových stránkach internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Obrázky produktov obsiahnuté v internetovej prezentácii sú iba ilustratívne, vzhľadom k neustálym zmenám obalov zo strany výrobcov nie je predávajúci schopný garantovať rovnaký vzhľad obalov objednaných produktov v okamihu predaja.

2.4 V prípade liečiv môžu byť predmetom zásielkového výdaja iba lieky registrované podľa § 25 ods. 1 zákona č. 378/2007 Z.z., Zákon o liekoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o liekoch"), ktorých výdaj podľa rozhodnutia o registrácii nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím všetkých prípravkov je kupujúci povinný starostlivo si prečítať príbalový leták, pretože predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie lieku alebo doplnku stravy. Nesprávne použitie je také, ktoré je v rozpore s informáciami v príbalovom letáku, alebo odporúčaním lekára či lekárnika.

2.5 Predávajúci ako prevádzkovateľ tohto internetového obchodu poskytuje telefónnu linku uvedenú v kontaktných informáciách e-shopu, obsluhovanú farmaceutom po vymedzenú prevádzkovú dobu, ktorá je určená najmä ako informačná služba pre otázky kupujúcich ohľadne ponúkaného tovaru, objednávok tovaru, vrátane riešenia reklamácií a tiež slúži na zhromažďovanie a odovzdávanie informácií o podozrení na nežiaduce účinky alebo závady v kvalite liekov podľa § 85 ods. 2 písm. d) zákona o liekoch.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár umiestnený na webových stránkach predávajúceho www.prva-lekaren.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť / Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

3.2 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (prípadne náklady na internetové pripojenie a pod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.3 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom odoslania "Potvrdenie objednávky" predávajúcim (stav "Objednávka prijatá a potvrdená"), zaslaného na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.4 Predávajúci je v závislosti na charaktere predmetu objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne.

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci obdrží tovar z uvedenej ponuky internetového obchodu predávajúceho za cenu platnú v okamihu objednania. Podľa nižšie uvedených podmienok môže byť cena tovaru navýšená o náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (poštovné), ktoré je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu spoločne s kúpnou cenou tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2 V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je momentálne na sklade, potvrdí predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo emailom cenu tovaru a termín dodania.

4.3 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru (poštovné) podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou v prevádzke predávajúceho na adresách uvedených nižšie pri osobnom odbere tovaru
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • platbou vopred na účet IBAN: CZ2320100000002900876728, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, číslo účtu: 2900876728

4.4 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.4), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Špeciálna akcia platí len do vypredania zásob, ak nie je v popise tovaru uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6 Faktúra vystavená predávajúcim na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim po uhradení ceny tovaru je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia ceny tovaru. Pri bezhotovostnej úhrade je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený až pripísaním celej čiastky na účet predávajúceho.

V. SPÔSOB DODANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Objednaný tovar je zasielaný zásielkovou službou podľa aktuálnej ponuky poskytovateľov zásielkových služieb (prepravcov). Rovnako tak spôsob platby za objednaný tovar je možné zvoliť na základe momentálnej ponuky predávajúceho.
Jednotlivé spôsoby dodania tovaru a platby za takýto tovar zvolí kupujúci pri samotnom vykonávaní objednávky výberom z ponúkaných možností pri on-line nákupe.

5.2 Tovar označený "iba osobný odber" je možné prevziať iba osobne v prevádzke predávajúceho. Tento tovar sa nedá zaslať zásielkovou službou.

5.3 Ak je predmetom objednávky tovar, ktorý vyžaduje osobitný režim pri manipulácii alebo uchovávaní (napr. uchovávanie v chlade), je možný len osobný odber v prevádzke predávajúceho. Tento tovar sa nedá zaslať zásielkovou službou.

5.4 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.5 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.6 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.7 Informácie o výške nákladov spojených s balením a dodaním tovaru (poštovné) platí len pre doručovanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri doručení do zahraničia budú dodacie podmienky (dopravné, balné) dohodnuté individuálne dohodou zmluvných strán.

5.8 Expedície tovaru, ktorý je skladom, na dobierku či k osobnému odberu budú realizované do 48 hodín od prijatia objednávky. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok zasielame nasledujúci pracovný deň. Ak nie je tovar na sklade, objednávku odosielame v deň doručenia dodávateľom. Objednávky sú expedované v poradí, v ktorom prišli.

5.9 Zásielky budú odoslané tak, aby bolo zaistené ich dodanie kupujúcemu v lehote troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky; ak nie je možné daný termín dodržať, bude o tom kupujúci v tomto termíne informovaný.

5.10 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky, ak svedčí porušenie obalov o neoprávnenom vniknutí do zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť telefonicky na linku predávajúceho (v uvedenej pracovnej doby lekárne zaisťujúcej zásielkový predaj) alebo emailom na info@prva-lekaren.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a ten do 24 hodín zaslať emailom predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky potvrdené podpisom kupujúceho v dokladoch dopravcu, na prípadné neskoršie reklamácie z dôvodu neúplnosti alebo porušenia obalu zásielky nebude braný zreteľ.

5.11 Spôsob dodania a platobné podmienky:

Uvedené ceny platia pre zásielky o váhe do 10 kg. U balíčkov s vyššou hmotnosťou sme nútení účtovať vyššie poštovné. O tejto skutočnosti vás budeme vopred informovať a bude vyžiadaný váš súhlas.

Možnosti dopravy

Typ dopravy
Cena dopravy do 80 €
Cena dopravy nad 80 €
Dobierka
Platba vopred
Slovenská pošta - zásielková služba 3,9 €
ZDARMA
1,50 €
0 €
SPS - Balíkovo 2,9 € ZDARMA 1,50 € 0 €
WEDO - zásielková služba 3,5 € ZDARMA 1,50 € 0 €
Zásielkovňa 3,0 € ZDARMA 0,5 € 0 €

 

VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).

6.2 Predávajúci je zodpovedný za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, a že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi poskytovanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

6.4 Ustanovenia uvedené v článku. 6.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru kvôli vade zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.5 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť.

6.6 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. K reklamácii je nutné predložiť doklad (popr. kópiu dokladu) o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Ak zistí kupujúci vady tovaru, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu písomne (list - nie na dobierku!, email: info@prva-lekaren.sk), telefonicky alebo aj osobne, a to bez zbytočného odkladu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.7 Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške. Pri neoprávnenej reklamácii ma na to isté nárok predávajúci.
Podľa zákona má prevádzkovateľ e-shopu povinnosť brať na seba náklady spojené s reklamáciou prípravku, avšak tento postup sa týka výhradne registrovaných liekov - teda sa ŠUKL kódom

VII. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

7.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"), je v súlade s § 1829 a násl. NOZ oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Lehota podľa tohto odseku sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu prevádzky či sídla predávajúceho alebo elektronicky na adresu info@prva-lekaren.sk

7.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci odošle e-mail na adresu info@prva-lekaren.sk s textom: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požaduje spotrebiteľ vrátenie peňazí na účet, uvedie číslo bankového spojenia) "a ďalej uvedie dátum, meno, priezvisko a adresu kupujúceho.

7.3 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší a kupujúci je povinný zaslať (nie na dobierku!) alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia všetok tovar, ktorý od predávajúceho obdržal . Kupujúci hradí náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamihu, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že z dôvodov uvedených v § 1837 NOZ nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nemožno tak okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru (a) upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, (b) tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, (c) v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť.

7.5 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je potrebné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak teda bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.6 V prípade obdržania odstúpenia od zmluvy, predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohovorí / potvrdí si s kupujúcim ďalší postup.

7.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 NOZ, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnutý darček, inak sa bude jednať na strane kupujúceho o bezdôvodné obohatenie.

7.8 Kupujúci nie je v súlade s ust. § 1837 OZ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť mimo iného v nasledujúcich prípadoch:

 • tovar zakúpený kupujúcim bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • tovar zakúpený kupujúcim podlieha skaze alebo bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • tovar bol dodaný kupujúcemu v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak zistíte akékoľvek vážne či neočakávané nežiaduce účinky liekov, okamžite nás telefonicky či písomne kontaktujte, o záležitosti vykonáme záznam a odovzdáme ho Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Lieky môže kupujúci vrátiť predávajúcemu (lekárni) podľa zákona o liekoch iba v prípade, že sa jedná o reklamovanej lieky. V prípade oprávnenej reklamácie liekov je lekáreň zaisťujúci zásielkový výdaj povinná nahradiť kupujúcemu náklady na zaslanie liekov na reklamáciu. K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.

VIII. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť najmä v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a navrhnúť mu ďalší postup (nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.).

8.2 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, ak už bola uhradená, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, ak sa nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty (ďalej spoločne ako "osobné údaje").

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení, a to až do doby, než písomne doručí predávajúcemu svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Okrem osôb prepravujúcich tovar a okrem prípadnej zákonnej povinnosti poskytnutia osobných údajov nebudú osobné údaje kupujúceho bez jeho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám.

9.4 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané po dobu neurčitú a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

9.5 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a správne, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene poskytnutých údajov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@prva-lekaren.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov podľa § 14 zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa: Predávajúci týmto informuje spotrebiteľov, že subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je Česká obchodní inspekce so sídlom v Prahe 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy s výnimkou zmlúv uzatvorených v oblasti zdravotníckych služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane predpisovania, výdaja a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok.

10.2 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10.3 Predávajúci je v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) NOZ vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný Etickým kódexom slovenskej lekárnickej komory.

10.4 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.6 Kód kontrolnej organizácie na BIO produkty: CZ-BIO-002

10.7 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2. 2016

Zapojte sa do nášho vernostného programu